Programma

Pirms sākt pārmaiņas, ir svarīgi sagatavot plānu vai programmu reformu īstenošanai. Tas ir spēkā individuālā, pašvaldības, reģionālā, valsts un arī pārnacionālā līmenī. Plāna īstenošanas gaitā neizbēgami būs jāveic korekcijas, taču darboties vispār bez programma ir mazākais bezatbildīgi, bet biežāk bīstami.

Ja mēs nezinām uz kurieni mēs ejam, mēs nevaram tur nokļūt.

Kā veidot rīcības programmu ?

Sastādot programmu, ir jāveic mērķu un uzdevumu analīzi. Uzsvars ir jāliek uz būtiskākajiem uzdevumiem, sekundāros un papilduzdevumus atstājot vēlākam laikam. Veicot uzdevumu prioritizāciju, ir jāņem vērā risku un zaudējumu analīze. Ja viena mērķa sasniegšanai tiek upurēti visi pārējie mērķi, tad neizdošanās gadījumā tiek zaudēts pilnīgi viss. No otras puses, ir lietas un darbības, kuru realizācija var būt svarīgāka par visu pārējo. Kādu ceļu šajā brīdī īet, ir atkarīgs no vērtībām un garaspēka. Neviena no izvēlēm nevar tikt uzskatīta par labāku, jo vērtējums šajā gadījumā izriet no subjekta īpašībām un vērtību orientācijām. Būs situācijas, kad pamatmērķa atvirzīšana ļaus sasniegt pārējos mērķus un pietuvinās arī pamatmērķa realizācijai. Citās situācijās atteikšanās no sekošanas sākotnējem ideāliem, lai panāktu kompromisus mazāk svarīgos jautājumos novedīs pie subjekta diskreditācijas, tādējādi iznīcinot iespējas sasniegt jebkuru no mērķiem, bet vidējā termiņā padarīs mērķu realizāciju neiespējamu. Lai arī nākotnes prognozes ir nepieciešamas, tomēr notikumu attīstībā var ienākt sākotnēji nezināmi mainīgie. Šādas sakarības ir novērojamas politikā, kur politiķi vienmēr rīkojas ierobežotas informācijas apstākļos, taču vienlaikus ir spēkā arī uzņēmējdarbībā un jebkura indivīda dzīvē. Neviens no mums nevar garantēt, ka pēc 10 minūtēm vēl būs dzīvs. Protams, iespēja, ka būsim dzīvi īsā laika periodā vienmēr ir augstāka nekā ilgtermiņā, taču garantēt to nav iespējams.

Varam secināt, ka programmas sastādīšana ir svarīga un vajadzīga, taču tās realizācijas gaitā būs vajadzīgas korekcijas. Izvēloties mērķus, ir jāvērtē to sasniegšanai nepieciešamie resursi un iespējas, vienlaikus neatsakoties no savas iekšējas pārliecības. Iepriekšējā rakstā jau aplūkojām nepieciešamību pēc jaunas valsts bankas, kā rezultātā gan privātpersonām, gan uzņēmējiem kļūtu pieejamāki kredīti, kas veicinātu valsts tālāku izaugsmi. Valsts bankas izveidei būtu jāsāk ar ekspertu darba grupas sanāksmi, kas nospraustu tālākus mērķus bankas attīstībai un izveidei. Pēc ziņojuma sagatavošanas būtu jāveic saskaņošana ar Ekonomikas un Finanšu ministriju un tālāk tas jāvirza apstiprināšanai Ministru kabinetā. Lai atvieglotu procesu, viena no ministrijām, vēlams Finanšu ministrija, arī varētu uzņemties procesa vadību. Lai tas realizētos dzīvē būtu vajadzīga politiska griba to izdarīt, jo pat viens nozares ministrs varētu nebūt pietiekami spēcīgs, lai šādu iniciatīvu izbīdītu, ņemot vērā, ka bankas sākotnējā izveidē ir jāiegulda daudzi miljoni eiro. Pēc bankas nodibināšanas būtu iespējams izveidot atvieglotus nosacījumus valsts un pašvaldību, kā arī to uzņēmumu kontu atvēršanai un naudas plūsmām šajā bankā. Rezultātā valstij svarīgie resursi būtu droši noglabāti vienā valsts bankā un nevarētu atkārtoties Parex krīzes notikumi. Jāatceras, ka viens no argumentiem par labu bankas glābšanai bija nepieciešamība saglabāt valsts un pašvaldību noguldīto naudu šajā bankā. Attiecībā uz Krājbanku šāda metode netika pielietota un daudzas pašvaldības un valsts uzņēmumi savus līdzekļus tik tiešām arī zaudēja.

Secinājumi

Nobeigumā – pats svarīgākais programmas veidošanā un īstenošanā ir griba. Griba veidojas no domu plūsmas, bet domas no iepriekš uzņemtās informācijas. Ja vēlamies, lai valstī būtu godprātīgi valstsvīri, ir svarīgi, lai mēs tādus izaudzinātu. Šajā brīdī parādās katra personīgā atbildība. Ja nejūtaties pietiekami spēcīgi, lai paši īstenotu pārmaiņas, māciet bērnus par cilvēkiem, kas to varēs izdarīt. Lai tas izdotos ir svarīgi rādīt labu piemēru, jo bērni mācās tikai no vecākiem un apkārtējās vides. Līderi, vadītāji, kas spējīgi pagriezt tautas likteņus piedzimst reti un pārvar daudzus šķēršļus, lai realizētu savus mērķus. Latvija vēl gaida pārmaiņu iniciatorus. Iespējams, ka viņi ir kaut kur tepat blakus un tikai gaida īsto brīdi, lai sāktu darboties. Laiks rādīs.